Mgr. Iva ŠAFARČÍKOVÁ Odhady Nemovitostí

Podklady pro ocenění

Podklady pro ocenění:

 1. Výpis z katastru nemovitostí (ne starší než tři měsíce),
 2. snímek z katastrální mapy (není třeba v papírové podobě, zabezpečím si jej dálkovým přístupem),
 3. nabývací tituly k nemovitostem (např. kupní nebo darovací smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní) - tento doklad již některé banky nepožadují.

Další případná dokumentace, pokud existuje a byla dochována:

 1. Geometrický plán (v případě pozemků),
 2. územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce s vyznačením právní moci, územně-plánovací informace
 3. projektová dokumentace pro stavební povolení (ověřená stavebním úřadem),
 4. stavební povolení (na budoucí stavby) s vyznačením právní moci,
 5. kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci, případně jiné doklady o stáří nemovitosti,
 6. smlouva o dílo (pokud je stavba prováděna stavební firmou),
 7. radonový průzkum pozemku,
 8. dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění,
 9. smlouvy omezující vlastnická práva (smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.),
 10. informace o existenci inženýrských sítí a o možnosti napojení na tyto sítě, popřípadě náhradní řešení (př.: domácí čistírna odpadních vod, tepelné čerpadlo apod.),
 11. informace o možnosti přístupu k pozemku, 
 12. v případě že jsou ve výpise z katastru nemovitostí plomby, je nutné doložit, čeho se týkají (vydá příslušný katastrální úřad).

Dokumentace k pronajímaným nemovitostem:

 1. Nájemní smlouvy k pronájmu celé nemovitosti nebo jejích částí (př: pronájem bytových nebytových prostor, reklamní plochy, antény mobilních operátorů, parkovací plochy apod.),
 2. pojistné smlouvy na nemovitosti (př. pojištění na živelné pohromy, odpovědnosti apod.),
 3. doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok,
 4. doklad o provozních nákladech,
 5. doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti (nejedná se o výdaje na rekonstrukce a modernizace),
 6. přehled všech stavebních změn na nemovitosti s uvedením data provedení (modernizace, rekonstrukce, opravy, přístavby, nástavby, vestavby apod.), rok provedení přípojek inženýrských sítí.

Pokud některé uvedené dokumenty nebudou pro nemovitost poskytnuty, bude odhad zpracován bez nich, případně je mohu po předchozí domluvě obstarat (př. list vlastnictví, snímek katastrální mapy).